Производство

Бази за производство на инертни материали - с.Чирен

За производството на стандартните фракции, несортиран трошен камък и инертни материали ще бъде използвана кариерно стопанство и трошачно- сортировъчни инсталации, разположени в с. Чирен, Община Враца,собственост на „Пътстройинженеринг ” АД.

Монтираните трошачно - сортировъчни инсталации са на водещи в областта производители като Nordberg и HARTEL, а общият производствен капацитет на кариерното стопанство е до 800 т/ден. Добиваните скални материали са висококачествени и отговарят на изискванията посочени в Проектната документация и Технически Спецификации.

База „Чирен”Трошачно - сортировъчни инсталации

Вид продукти:

  • Нефракционирани скални материали - фракция 0/40
  • Нефракционирани скални материали -фракция 0/4
  • Скални материали - фракция 12,5/20
  • Скални материали - фракция 4/8
  • Скални материали - фракция 8/12,5

 

Асфалтосмесителни инсталации

Производственият капацитет на асфалто-смесителните инсталациа"Teltomat" 5S - 100 т/час . Общият дневен производствен капацитет е над 800 тона.

Вид продукти:

  • Асфалгобетон АС 31,5 Осн. А0 50/70
  • Асфалтобетон АС20 Бин. 50/70
  • Асфалтобетон АС 16 Бин. 50/70
  • Асфалтобетон АС 12,5 Изн. А 50/70
  • Асфалтобетон АС 12,5 Изн. В 50/70


Кариера за добив на варовик с.“Чирен“ – 65 хил.м3/год. 

Пътно - изпитвателна лаборатория “Чирен”

Асфалтова база „Моравица“ 

РСБ „Костелево“.