Изпълнени обекти

2009 година

 • "Текущ ремонт на улици в гр.Враца" за ПОЗИЦИЯ №1 - "Текущ ремонт на улиците, разположени в участъка източно от бул."Мито Орозов" и "Крайречен булевард" в гр. Враца "
 • "Текущ ремонт на улици в гр.Враца" за ПОЗИЦИЯ №2 - "Текущ ремонт на улиците, разположени в участъка западно от бул."Мито Орозов" и "Крайречен булевард" в гр. Враца"
 • "Основен ремонт на улиците в селата и общинските пътища (IV) клас на територията на Община Враца " за Обособена позиция № 1 "Основен ремонт на улиците в Община Враца"
 • "Ремонт на участъци от ул."Св.Св.Кририл и Методий" и ул." Христо Ботев" в гр.Мездра"
 • "Ремонт по вертикална планировка на ЕП-2, АЕЦ Козлодуй"

2010 година

 • Ремонт на обекти от пътната мрежа на Община Лом за 2010 г. с подобекти : 1) IV-то класен път № MON 2136/ІІІ - 114, Лом - м.Сталийска махала - Трайково - Замфир/ІІ - 81//;2) Местен път /ІІ - 11/ ПСЗ Юг(гр. Лом) - /ІІІ - 114/
 • "Tекущ ремонт на уличната мрежа в град Лом"

2012 година

 • "Възстановяване на настилки след отстраняване на аварии по В и К мрежа на територията на област Враца "

2013 година

 • "Автоморга КАПВ"
 • "Възстановяване на настилки след отстраняване на аварии по В и К мрежа на територията на област Враца 2013/2014"
 • „Ремонт на площадно пространство пред „РУП” гр.Козлодуй”
 • "Текущ ремонт и поддържане на 629.851 км републикански пътища на територията на ОПУ Враца " 2010/2013

2014 година

 • Възстановяване на асфалтобетонови настилки след реконструкция и удължаване на водопроводната мрежа и канализационната мрежа на град Враца - воден цикъл Етап - І
 • Основен ремонт на улична мрежа в гр.Враца, по обособена позиция: "Основен ремонт на улица в ж.к."Дъбника" и "Металург" гр.Враца
 • „Реконструкция (Направа на вертикална планировка ) на площадка и тротоари на бензиностанция "Никойл", бул. "Втори Юни", гр.Враца ”
 • Основен ремонт улици финансиран със средства от публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" за обособена позиция"Основен ремонт на улици "Райна Княгиня" и "Георги Данчов"
 • Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата” - Подобект № 1: ''Спортно игрище в имот 12259.1016.110, УПИ XV, кв. 177, ЦГЧ, ул. ''Трапезица'' гр. Враца" и „Зона за автомобилен достъп.Реконструкция на павиран път и паркинг към „Хижата”
 • Възстановяване на настилки след отстраняване на аварии по В и К мрежа на територията на област Враца

2015 година

 • Изграждане на трошенокаменна настилка на ТИР паркинг на главен път Е79 при с.Краводер" с обща площ 3 000м²

 • 2 Основен ремонт на бул. „Александър Стамболийски" от бул. „Трети Март" до бул. „Хаджи Димитър"

 • "Изготвяне на работен проект и изпълнение на вертикална планировка на паркинг и пътища на цех за електроника и механика на ул.Илинден" №3, гр,Враца

 • „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” Обособена позиция 6: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I - 3 от П.Т.206 до О.T.150 І-3 с.Трудовец

 • „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” Обособена позиция 5: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I - 3 Граница с Общ.Правец - гр.Ботевград от О.Т. 246 до О.T. 239

 • „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа” Обособена позиция 4: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I - 3 Граница с Общ.Правец - гр.Ботевград от О.Т.171 до О.T. 340

 • Асфалтополагане по подаден детайл за възстановяване на настилка на Републиканска пътна мрежа в с.Габаре

 • „Ремонт на улична мрежа в населените места на територията на община Бяла Слатина“ по Обособена позиция №1: „Ремонт на улична мрежа в с. Търнава, общ.Бяла Слатина“ със следните улици: ул. „Поройна“; ул. „Александър Стамболийски“;

 • „Ремонт на улична мрежа в населените места на територията на община Бяла Слатина“ по Обособена позиция №2: „Ремонт на улична мрежа в с. Алтимир, общ.Бяла Слатина“ със следните улици ул. "Октомврийска"; ул. "Драва"; ул. "Хаджи Димитър" ; ул. "Странджа"; ул. "Васил Левски";

 • „Ремонт на улична мрежа в населените места на територията на община Бяла Слатина“ по Обособена позиция №3: „Ремонт на улична мрежа в с. Бъркачево, общ.Бяла Слатина“ със следните улици: ул. „Васил Левски“; ул. „Н. Й. Вапцаров“;

 • „Ремонт на улична мрежа в населените места на територията на община Бяла Слатина“ по Обособена позиция №4: „Ремонт на улична мрежа в с. Соколаре, общ.Бяла Слатина“ със следните улици: ул. "Чавдарци"; ул. "Юрий Гагарин"; ул. "Цар Симеон I" ; ул. "Хаджи Димитър";

 • "Ремонт на улици на територията на община Мездра" със следните подобекти: Ремонт на ул."Георги Бенковски"; Ремонт на ул."Митко Палаузов"; Ремонт на ул."Здравец

 • Обособена позиция №1: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Попица, общ. Бяла Слатина“, от обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирани спортни площадки в община Бяла Слатина“ по 3 /три/ обособени позиции.

 • Обособена позиция № 2: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Галиче, общ. Бяла Слатина“, от обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирани спортни площадки в община Бяла Слатина“ по 3 /три/ обособени позиции.

 • Обособена позиция № 3: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Търнава, общ. Бяла Слатина“, от обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирани спортни площадки в община Бяла Слатина“ по 3 /три/ обособени позиции.

 • Вертикална планировка на паркинг и пътища на цех за електроника и механика на ул.”Илинден” № 3 , гр. Враца

 • Основно обновяване на канализационната система на ПГХ Чирен